Att lära Klassiskt Klarspråk

Grundutbildningen i Kommunikativt Ledarskap för ömsesidig förståelse  kan du tillägna dig på olika sätt: i studiecirkelform, som flera hel-dagsträffar, skräddarsydda utbildningar för organisationens/ gruppens/företagets behov eller något av nedan föreslagna upplägg:

Förslag 1: 45 timmar intensivträning i sammanhållen grupp
kan bestå av antingen 3 helgkurser, eller en helgkurs följt av 5 x 3 timmars träning som avslutas med ytterligare en helgkurs.    
                           
Förslag 2: Grundkurs 30 timmar…
…som består av 10 träffar om 3 timmar som ger en god grund för att förstå Klassiskt Klarspråk i liknande situationer som övas under mötestillfällena. Eftersom passen är korta arbetar vi med lägre intensitet och kommer därför inte hinna med lika många exempel eller att öva upp lika god färdighet i att tala Klassiskt Klarspråk som under en helgträning,

men med en  … + Fortsättningskurs 30 timmar  (kan ses = Grundutbildning)
som även den består av 10 träffar om 3 timmar ges en fördjupad förståelse för Klassiskt Klarspråk och vikten av träning för att kunna tala Klassiskt Klarspråk i alltfler situationer. Härigenom upprätt-håller och utvecklar vi det vi lärt oss i grundkursen och motverkar gamla destruktiva vanor och mönster från att åter få sitt grepp om oss.

I en grundutbildning vävs teori och praktik in i verkliga situationer ur din vardag där du söker klarhet och vägledning. Genom att analysera verkliga händelser ur våra privat- och/eller yrkesliv (händelser som hänt eller kommer att hända, t.ex. viktiga möten eller samtal) analyserar vi kommunikationen (ej de enskilda individerna) utifrån kollektiva förhållningssätt och mönster i vår västerländska kultur och civilisation, prövar olika hypoteser om vad och vem en människa är och hur det påverkar vårt sätt att möta oss själv och andra i olika situationer och sammanhang.
Vi tränar oss i att träda in i oss själva och vår medmänniska och förstå vad som pågår i oss båda, vad vi tänker, känner och vill, och hur vi konstruktivt kan dela detta med varandra. Det ger oss möjlighet att utvärdera och utveckla vårt kollektiva förhållningssätt och finna vägar för att underlätta och berika vardagens alla möten vilket är själva syftet med Klassiskt Klarspråk.

Under utbildningen utvecklar vi. . .
-    vår förståelse för de transformerade effekterna, både på oss själva och vår omgivning, av att tänka Klassiskt Klarspråk.
-    både förmågan och färdigheten, när möjligheten infinner sig, att möta andra genom att tala Klassiskt Klarspåk
-    modet, både som chef, underlydande och kollega att ta det kommunikativa ledarskapet för ömsesidig förståelse

Vi lär oss att vi allt oftare och alltmer kan styra och använda vårt sätt att tänka, känna och tala i olika situationer och sammanhang.

Ett Introduktionseminarium, ca 3 timmar, 
…syftar till att ge en vision av möjligheterna med Klassiskt Klarspråk men är du redan övertygad om att Klassiskt Klarspråk är något du vill lära dig mer om så kan du anmäla dig direkt till grundutbild-ningen i Kommunikativt Ledarskap för ömsesidig förståelse.

Vill du sedan utbilda dig till Gruppledare, Handledare, Lärare eller delta i Fördjupningskursen Vara Viljan; kontakta Adito AB - bildning för information och förutsättningar.